Reglement
Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan De Haorense
Durpskwis (in het vervolg HD).
Algemeen
 1. Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen
  van deelname aan HD.
 2. Deelnemen aan de kwis is geheel op eigen risico.
 3. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een
  bindende beslissing te nemen.
 4. Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in/om Haaren te bezoeken voor het
  beantwoorden van vragen. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de
  organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het
  desbetreffende team gediskwalificeerd worden. Een elektrische fiets is toegestaan.
 5. Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en
  dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.
 6. Sportiviteit staat voorop. Belemmer elkaar niet in het maken van opdrachten.
Teams
 1. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit minimaal 10 personen en maximaal 25 personen.
 2. Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie aanmeldformulier.
 3. Deze teamcaptain van het team is woonachtig in Haaren en is minimaal 18 jaar.
 4. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
 5. De werkplek van een team tijdens de kwisavond bevindt zich op 1 adres in Haaren en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan HD deel te nemen.
Inschrijven
 1. Inschrijven kan vanaf maandag 16 mei 2022 via het inschrijfformulier op onze website.
 2. Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. Het team kan hiervoor dezelfde teamnaam gebruiken als tijdens eerdere edities. Deze teamnamen zijn te vinden op deze website bij Kwis 2019.  
 3. Het inschrijven van een team kan tot uiterlijk 1 juli 2022.
 4. De kosten voor deelname aan HD bedragen €50,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.
 5. Het inschrijfgeld dient per bank betaald te worden op rekeningnummer NL 74 RABO 0110495012
  t.n.v. ‘E. Lavrijsen – Kleinherenbrink, stichting Haorense Durpskwis’ onder vermelding van jullie team- en captainnaam. De inschrijving is pas definitief als de organisatie van HD het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening. Het inschrijfgeld dient bij inschrijving te worden voldaan.
 6. Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.
 7. Middels inschrijving accepteert elk teamlid de voorwaarden en geef je toestemming dat HD de
  gegevens mag gebruiken voor de kwis. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. Eventueel
  film- en fotomateriaal van jou en jouw team mogen gebruikt worden ten behoeve van HD, zoals
  bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend voor promotiemateriaal of tijdens de feestavond. Indien dit voor
  een individu een probleem is graag mailen naar haorensedurpskwis@gmail.com.
Deelnemen
 1. Op maandag 29 augustus vindt een informatieavond plaats voor de teamcaptains en een teamlid. Deze vindt plaats bij ontmoetingscentrum Den Domp. Minimaal 1 persoon per team zal verplicht aanwezig moeten zijn.
 2. Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de informatieavond kan niet deelnemen aan HD.
 3. De organisatie stelt het kwisboek op waarin alle vragen en opdrachten voor HD zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de kwisavond.
 4. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun kwisboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.
 5. Teams worden geacht de kwisboeken goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen en de vragen over Haaren staan er ook vragen in het boek, waarvoor men locaties in/om Haaren kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.
 6. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen op de juiste plaats in het kwisboek te worden ingevuld. Het antwoord moet eenduidig en duidelijk leesbaar worden ingevuld.
Toekenning punten
 1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisdag op hun juistheid
  beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.
 2. Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het
  totale aantal behaalde punten. Teams die hun kwisboek niet tijdig hebben ingeleverd, worden niet
  in de kwisuitslag opgenomen.
 3. De bekendmaking van de uitslag van HD zal plaatsvinden op zaterdagavond 1 oktober 2022.
 4. De uitslag van HD is bindend en staat niet ter discussie.
 5. Bij een gelijk aantal punten in de eindstand is er een benaderingsvraag in het kwisboek
  opgenomen. Het antwoord op deze vraag wordt alleen gebruikt bij een gelijke stand in de top 10.